KUU JA AURINKO - TAIVAANVALOT


Kuunvaiheiden merkitys kartan tulkinnan synteesin tekemisessä on päivänselvä: Kuu ja Aurinko ovat keskeisiä elämänvoiman ilmentymiä ja niiden välinen suhde luo kehykset ihmisen olemuksen määrittelylle. Voidaan puhua kaikkein syvimmistä elämänvoimista, Auringosta, tietoisten voimien symbolina ja Kuusta, tiedostamattomien voimien symbolina. Kuu ja Aurinko ovat päätähtiä draamassa, jossa tietoinen, rationaalinen Minä ja alitajuinen, vaistomainen Minä näyttelevät ikiaikaisen vastavoimien mysteerinäytelmän yhdistymisen, eroamisen, vastakkaisuuden, takaisinpaluun jaksoissa.

Kuunvaiheiden merkityksen pohtimisen voi aloittaa mitä yksinkertaisimmista aineksista. Ensin määritellään, onko kuunvaihe kasvava (+) vai vähenevä (-). Se jakaa merkityksen kahtia:

Kasvavat vaiheet (0-180°). Kuu poistuu Auringon valtapiiristä. Vaistonvaraisten ja tiedostamattomien tarpeiden ja luonnon pakkojen ilmaiseminen oman kehotunteen ja vähitellen kehittyvän ja vahvistuvan minätunteen kautta.

Vähenevät vaiheet: (180-0°). Kuu palaa Auringon valtapiiriin. Tietoisten, opittujen ja sosiaalisesti määräytyvien prosessien ilmaisu yhteisössä, maailmassa oman tietoisen minäkokemuksen kautta, joka osallistuu, muokkaa maailmaa ja muokkaantuu maailmassa.

Kuunvaiheet neljänä päävaiheena:

UUSIKUU (0-90°): Tiedostamattoman elämänvoiman päästäminen oman itsen läpi pidättelemättä tai ohjailematta, ja sen jälkeen vakaan minäkuvan rakentamista perityistä, hankituista aineksista.

I NELJÄNNES (90-180°): Minäkuvan vakiinnuttaminen ja oman paikan jäsentäminen ympäristöstä ja ulkomaailmasta korostaen omaa erillisyyttä ja egon kasvutarpeita alleviivaten omaa egon kehitystarpeita ja heijasten omaa minää ulkomaailmaa.

TäYSIKUU (-180-90): Minän saavuttamat sosiaaliset valmiudet tulevat joko näkyviin rikastuttavasti ja hedelmöittävästi ihmisen antaessa itsestään muille, tai hajoten vakiintumattoman minäkuvan erillisyyden tunteisiin tai saavuttamattomiin ihanteisiin.

II NELJäNNES (-90-0): Ulkomaailman virtausten ja muutosten tuomat vaikutukset. Minä uppoutuu sosiaalisiin liikkeisiin, ajatusmalleihin, tunnekokemuksiin, sosiaalisen muutoksen tai kumouksen välttämättömyyteen ja ennakoi uusia, tulevia muotoja häviten itse tai muuttuen asiansa symboliksi.

Ensimmäisessä neljänneksessä löydämme itsemme maailmasta, toisessa neljänneksessä maailma uppoaa meihin, kolmannessa neljänneksessä me löydämme maailman itsestämme, neljännessä neljänneksessä me uppoudumme maailmaan.

(Busteed & Wergin: Phases of the Moon)

KUUNVAIHEET 8-VAIHEISENA KEHITYSKULKUNA

(Dane Rudhyaria mukaillen)

UUSIKUU (New Moon) Kuu edellä Aurinkoa 0-45° A Luonnon, perimän ja saadun henkisen potentiaalin ilmaiseminen välittömästi, erotuksia tekemättä, kaoottisesti. Minätunne on ehyt, kokonaisvaltainen, mutta jäsentymätön ja subjektiivisen voimakas ja päällepainava ihmisen purkaessa raakoja valmiuksiaan ja tarpeitaan ulkomaailmaan.

SIRPPIKUU (Crescent Moon) Kuu edellä Aurinkoa 45-90° ?

Puhtaasta luonnon sanelemasta elämästä siirtymä omien kykyjen ja lahjojen kasvattamiseen ja kehittämiseen painottaen oman minän perustarpeita ja kykyjä ja pyrkien erottautumaan edellisen sukupolven ja vanhempien vaikutusvallasta.


I PUOLIKUU (Ensimmäinen neljännes) Kuu edellä Aurinkoa 90-135°

Minätunne kulminoituu tarpeena rakentaa egoa, määritellä sen rajat ja välineet, joita se tarvitsee maailmassa. Minä toimii vahvasti omavaltaisesti ja omaa kehitystään vahvistaen ja puolustaen. Tarve toimia omien intressien pohjalta on suuri ja akuutti.

KASVUKUU (Gibbous Moon) (Kuu edellä Aurinkoa 135-180° ?

Egon voimien löydyttyä on aika ilmaista niitä rajatuissa puitteissa ja saada omat lahjat näkyville ja muiden tietoisuuteen. Etsintää, hiomista, kokeiluita sopivimman tyylin tai ilmaisukanavan löytämiseksi. Muodon antamista sisäisille lahjoille ja valmiuksille ja oman alueen valtaamista.

TäYSIKUU (Full Moon) Kuu edellä Aurinkoa 180-225° ?

Objektiivinen minätunne, joka etsii täydellistymistä tai innoitusta. Avoin ihmisille ja elämälle, täyteläinen ja humaani, mutta myös mahdollisesti jakautunut tai kaiken turhuuden kokenut. Irrottautumista luonnosta, pakoista ja täydellisyyden ja valaistuksen etsimistä.

SIEMENKUU (Disseminating Moon) (Kuu edellä Aurinkoa 225-270° ?

Kokemusten, tiedon ja elämysten jakamista muiden kanssa jotta innoitus ja näkemys leviäisi ja vaikuttaisi maailmassa. Arviointia, kypsyttelyä ja sulattelua. Sosiaalisten ideoiden, ajatusten ja järjestelmien ruodintaa, kypsyttelyä ja kehittelyä.

II PUOLIKUU (Last Quarter) Kuu edellä Aurinkoa 270-315° ?

Uudelleensuuntautumista omien valintojen, ratkaisujen ja näkemysten kannustamana. Sulateltu henkinen pääoma muuttuu kouriintuntuvaksi opiksi, filosofiaksi tai näkemykseksi, joka ruumistaa ja tuo muodolliselle tasolle ideat ja käsitteet.

"LOHTUKUU" (Balsamic Moon) Kuu edellä Aurinkoa 315-360° ?

Tulevaisuuteen suuntautumista, antautumista elämän perusvoimille, jumalalle, kokonaisuudelle ilman omakohtaista ja minäkeskeistä painotusta. Virtaamista kohtalon tiellä tai passiivista ajautumista sosiaalisten muutosten ja trendien mukana ilman omia valintoja.


JATKOA ALKEISIIN

Kuunvaiheiden merkityksiä neljänneksissä

Uusikuu

1.vaihe: elämä on uni, sisäsyntyisten ehtojen projektio ulkomaailmaan.

2-4.vaihe: elämä on leikkiä annetuilla voimilla ja energioilla.

5-7.vaihe: elämä on annettuja kehitystehtäviä ja asioiden hoitoa.

Hyvää: toiminta, luonnollinen spontaanius, vaistonvarainen tasapainotila, viattomuus

Huonoa: epävakaa, taipumusta psyyken ja ruumiin poikkeamiin, perversioihin, mielen äärimmäisiin vaihteluihin, sokeaan projisointiin.

I neljännes

8.11.vaihe: elämä on kapinointia jotta oma ego vahvistuisi ja löytäisi itsensä

12-14.vaihe: elämä on egon projisointia ulkomaailmaan ja voimien, kykyjen harjoittelua

Hyvää: uskollisuus omille ihanteille ja omalle persoonalle, järkkymättömyys, kyky kestää paineita ja muutoksia.

Huonoa: omien oikkujen projisointi ulkomaailmaan, maailman personalisoiminen, muuttaminen oman minän peilikuvaksi.

Täysikuu

15.vaihe: elämä on äärimmilleen viety persoonallinen heijastus Olemuksen alkulähteestä.

16-18.vaihe: elämä on oman minän soluttautumista maailmaan, suostuttelua, yhteistyötä.

19-21.vaihe: elämä on ulkomaailman muuttamista, pakottamista ja kasvattamista.

Hyvää: oman erityisen panoksen antaminen, kyky tulkita asioita ja muuntaa persoonalliseksi sanomaksi kaikki; joustavuus, esteettinen vetoavuus.

Huonoa: muiden kosiskelu, halpojen ideoiden markkinointi, suosion tavoittelu ja opportunistisuus.

Viimeinen neljännes

22.vaihe: elämä on hellittämätöntä periaatteiden kyselemistä.

23-25.vaihe: elämä on vastuun kantamista yhteisyydestä.

26-28.vaihe: elämä on Uuden Ajan odotusta ja profetointia tulevaisuudesta.

Hyvää:yleisten prinsiippien, periaatteiden, lakien ja normien vakiinnuttaminen ja noudattaminen, uskollisuus maailmalle, yhteisölle.

Huonoa: pakottava, jäykkä tai fanaattinen johtotähden seuraaminen, minän totaalinen alistaminen, "kuohitseminen".

PRIMAARINEN JA ANTITEETTINEN VAIHE

Kuunvaiheissa on kaksi perusprinsiippiä, primaarinen ja antiteettinen. Primaarista kuunvaiheesta on kyse silloin kun Kuu on joko kasvavana vähemmän kuin puolikas (I neljännes) tai vähenevänä vähemmän kuin puolikas (viimeinen neljännes): vähemmän kuin + 90 asteeta tai -90 astetta.


PRIMAARI
ANTITEETTINEN
Kuu pienempi kuin puolikas
vaiheet 22-28 ja 1-7
Kuu suurempi kuin puolikas
vaiheet 8-21
Kuu horisontin yläpuolella
päivällä
Kuu horisontin yläpuolella
yöllä
Kuu tulossa Aurinkoon
tai poistumassa Auringosta
Kuu kaukana Auringosta
heijastaen Aurinkoa
Ojektiivinen kokemusmaailma
kaikkien todennettavissa
Subjektiivinen kokemusmaailma
todellisuus yksilöllisenä variaationa
Identiteetti Luonteena
kollektiivisena periaatteena
Identiteetti Persoonallisuutena,
joka luo omat mallinsa
Suurin onni on antaa Suurin Onni
mahdollisimman monille
Suurin onni syntyy omasta jakamattomasta
omasta Onnesta
Freudilla: Yliminä, Superego
Freudilla: Se, Id, Alitajunta
Tiede
Taide
Moraali
Estetiikka
Laki
Persoonallinen Kohtalo
Kosminen järjestys:
"Lakisi on meidän vapautemme"
Yksilöllinen kekseliäisyys
Vapaus olla erilainen
Universaalinen, normaali
Partikulaarinen, poikkeuksellinen
Määrä
Laatu
Pyhimys, Vapahtaja
Demoni, Prometheus
Järjen tyyneys
Eksistenssin ahdistus


TINKTUURAT

W.B.Yeatsin arvoituksellisessa A Vision -kirjassa puhutaan tinktuurista, erä änlaisista universaaleista laadullisista aineksista, jotka muuntuvat kuunkierron kuluessa. Kuunkierrossa primaarinen tinktuura aukeaa silloin kuin Kuu on -45º Auringosta (vaiheen 25 keskellä) ja se sulkeutuu kun Kuu on +45º edellä Aurinkoa (vaiheen 4 keskellä). Se käsittää vaiheet 25-26-27-28-1-2-3-4. Keskellä näitä on siis uusikuu.

Antiteettinen tinktuura aukeaa kun Kuu on +135º edellä Aurinkoa (vaiheen 11 keskellä) ja se sulkeutuu kun Kuu on -135º jäljessä Aurinkoa (vaiheen 18 keskellä). Se käsittää vaiheet 11-12-13-14-15-16-17-18. Sulkeutumisen jälkeen seuraa välivaihe. Antiteettisen siirtymävaiheet kohti primaaria ovat 18-19-20-21-22-23-24-25 ja primaarin siirtymävaiheet kohti antiteettista ovat 4-5-6-7-8-9-10-11.

Välitilassa Kuu on silloin se on vaiheissa 4-11 (siis I neljänneksen ympärillä) tai vaiheissa 18-25 (viimeisen neljänneksen ympärillä). Ks. kaavio.

Kun tinktuura on puhdas, se on voimakas ja samalla yksipuolinen. Kuun ulkoisessa muodossa taivaalla tapahtuu vähän valon kasvua tai vähenemistä päivästä päivään - Kuu on vakaa. Kun se on välitilassa, ihmisen motivoinnin ainekset (primaari/antiteettinen) ovat ristiriidassa keskenään ja taistelevat herruudesta. Silloin Kuun ulkoinen muoto vaihtelee suuresti päivästä toiseen - valon määrä kasvaa esim. vaiheesta 5 vaiheeseen 11 50%, mutta vaiheesta 12-18 vain 25%. Välitilassa Kuu on epävakaa.

Vaiheissa, joissa tinktuurat aukeavat, on luonnollisuutta ja helppoutta, jonka vuoksi elämä sujuu ilman erityistä ponnistusta. Se ei tarkoita, etteikö vaikeuksia voi olla. Tinktuurien sulkeutuessa tietoisuus ristiriidoista on syvä ja johtaa arvioimaan itseä ja elämää perusteellisesti.KUUNVAIHEET KOKO KARTAN TULKINNASSA

Ihminen ei useinkaan ole eheä, täydellinen, puhdas tai omassa itsessään tyytyväinen olento. Luonteessa ja taipumuksissa on ristiriitoja, kuiluja, säröjä tai selviä jakautumia. Kuunvaiheiden kautta asiaa voi tarkastella hieman uudesta näkökulmasta, joka liittyy edelläkuvattuun kahtiajakoon primaariseen ja antiteettiseen. Lähtökohdaksi voi ottaa vaikka Auringon sijainnin eläinradalla. Jos Aurinko on Kauriista Kaksosten loppuun, Aurinko on itselleen primaarisessa suhteessa. Jos Aurinko on Ravun alusta Jousimiehen loppuun, Aurinko on antiteettinen.

Kartta voi olla ristiriitainen monesta syystä:

 1. Jos Aurinko on primaarinen (esim. Kalat) ja kuunvaihe vahvasti antiteettinen (esim. 14.), voi seuraus olla elämistä vaiheen sivu (off phase) toteuttamatta olemuksen täyttä täyteyttä tai vapautta. Kalamainen identiteetti uppoutuneena kollektiivisiin tunnelmiin tai alitajuisiin lähteisiin joutuu työstämään antiteettista kuunvaihetta, joka haluaisi nostaa itsetuntoa tietoisen heräämisen tai ponnistuksen kautta jne.

 2. Samoin: jos Aurinko on antiteettinen (esim. Skorpioni) ja kuunvaihe primaarinen (esim. 3.), on ristiriita raju koska vahvasti muihin sitoutunut ja itsensä liimannut Skorpioni joutuu etsimään kuunvaiheensa kautta omaa fyysistä reviiriä, jota muut eivät saa loukata jne.

HORISONTTI JA KUUNVAIHEET

 1. Jos kuunvaihe on primaarinen ja planeettojen enemmistö horisontin alapuolella, ihmisen pitää löytää elämän suuret merkitykset itsestään tai lähipiiristään, jonka kanssa hänellä on tiivis suhde.

 2. Jos kuunvaihe on primaarinen ja planeettojen enemmistö on horisontin yläpuolella, ihmisen tulee etsiä merkitystä elämälleen laajasti maailmassa, yhteiskunnassa ja seurata objektiivisia ja yhteisiä tavoitteita muiden ihmisten ja ihmisjoukkojen kanssa.

 3. Jos kuunvaihe on antiteettinen ja planeettojen enemmistö on horisontin yläpuolella, henkilö on avoin ja kiinnostunut ihmisistä ja yhteisyydestä, mutta omista motiiveistaan käsin. Hän voi käyttää yleisesti saatavia asioita ja arvoja vain muokatakseen omaa persoonallisuuttaan.

 4. Jos kuunvaihe on antiteettinen ja planeettojen enemmistö on horisontin alapuolella, ihmisen suhde maailmaan on hyvin subjektiivinen ja jossain määrin sulkeutunut eläen lähinnä itsestään käsin itselleen. Muut ihmiset joutuvat heijastamaan hänen omaa minäänsä - halusivat tai eivät.

ITä - LäNSI -AKSELI


 1. Jos pääosa planeetoista on idässä ja kuunvaihe kasvaa, henkilö kaipaa ääretöntä vapautta elämäänsä ja ohjaa elämänsä kulkua tiukan yksilöllisesti olosuhteiden ja ihmisten myötäillessä tätä prosessia.

 2. Jos pääosa planeetoista on lännessä ja kuunvaihe kasvaa, ihmisen ote elämästä on opportunistinen suunnanmuutosten seuratessa olosuhteita, ihmisiä ja tilanteita, joihin tarttumalla hän ohjaa elämäänsä.

 3. Jos pääosa planeetoista on idässä ja kuunvaihe on vähenevä, ihminen on syvästi sosiaalinen olento, joka pyrkii hallitsemaan olosuhteita voidakseen rakentaa omien aloitteidensa kautta yhdessä muiden kanssa yhteisöään tai kulttuuriaan.

 4. Jos pääosa planeetoista on lännessä ja kuunvaihe on vähenevä, yksilö avautuu vaivatta yhteisöä kohti ja kerää laajan yhteisen piirin, joka auttaa rakentamaan yhteiskuntaa ja viemään eteenpäin yhteisiä tavoitteita.

Näitä jakoja voi kehittää vielä pidemmälle. Esim. mitä tapahtuu jos pääosa planeetoista on huoneissa 10-12 ja kuunvaihe on 3.? Miten ihmisen ja maailman kokonaisvaltainen ja ehkä osin jo kaoottinen suhde (loppuhuoneet) todellisuuteen saa tukea kasvavalta, luonnonläheiseltä kuunvaiheelta? Kuten aina, tulkinnan tehtävä on yrittää koota eritasoisia kartan tekijöitä yhteen ja antaa yleispäteviä suuntaviivoja mahdollisista ratkaisuista.


KUUNVAIHEIDEN SOVELLUKSIA


PROGRESSIIVINEN KUUNVAIHE:

Kuinka lasketaan käsin (päässä) nopeasti:

 1. Oma kuunvaihe miinus 1.
 2. Lisää siihen ikävuotesi
 3. Jos summa menee yli 29:n. vähennä 29 (tai useampi 29) jotta päästään raameihin 1-28.
 4. Saatu luku on progressiivinen kuunvaiheesi.

Esim. Henkilön kuunvaihe on 19. ja hän on nyt 56 vuotta vanha. 56+18=74. 74-29=45-29=16. Henkilön edistynyt kuunvaihe on 16. Tämä on keskimääräinen vaihe, joka voi heittää yhdellä alaspäin jos henkilö on syntynyt vaiheensa alussa ja on juuri täyttänyt 56, tai ylöspäin, jos henkilö on syntynyt vaiheensa lopussa ja on ikävuotensa loppupuolella.

Progressiivisista kuunvaiheista on kirjallisuutta, joten tässä vain päävaiheiden yleistäviä merkityksiä.

Uusikuu
"Juuret". Missä huoneessa edistynyt uusikuu tapahtuu, on alitajuisen ja tietoisen kehityksen polttopisteessä. Tapahtuu muhimista, kiehuntaa, olemuksen järjestyksen uudelleenmuokkaantumista. Sen seurauksena syntyy uusi elämäntunne. vakaumus, suunta tai uusi aloitus lähteä tuoreesti liikkeelle.
I neljännes
"Varsi ja lehdet". Henkilökohtaisten ratkaisujen ja päätösten aika. Herää kysymys voiko jatkaa uudessakuussa syntynyttä linjaa vai onko syytä vaihtaa suuntaa, kä äntää kelkka tai takki nurin ja omaksua toinen linja. Yksityiselämä vaatii selkeitä raameja ja projektiot itsestä ulkomaailmaan ovat vahvoja.
Täysikuu
Olemuksen "kukinto" ilmestyy näkyviin muodossa tai toisessa, ehkä erityisenä saavutuksena,luovuuden hedelmänä tai kypsänä rakkautena tai uutena kumppanuutena.
Tämä voi olla "esteettisten" (kauneus, rakkaus, ideaalit) elämänratkaisujen aikaa.
Viimeinen neljännes
"Siemenet". Tämä on myös ratkaisujen ja päätösten aika, mutta lähinnä moraalisella ja periaatteellisella tasolla: onko ajatteluni pohja kestävää, seuraanko liikaa muiden malleja, osaanko työstää asioita kylllin pitkälle ja onko kannanottoni yleisiin asioihin aitoja ja rehellisiä? Tällaiset kysymykset voivat nousta esiin.

ONNENPISTE - PARS FORTUNA

Myös onnenpiste liittyy suoraan kuunvaiheisiin. Onnenpiste ei ole mitään muuta kuin kuunvaiheen siirto kartalle askendentin kautta. Onnenpiste on siis "personalisoitu kuunvaihe" koska alkutekijänä on askendentti - persoonallinen ilmiasumme maailmassa.

Tulkinnan kannalta voi luoda kaksi periaatetta:

 1. Mikä kuunvaihe = olemuksellinen suhde todellisuuteen (ego-persoonallisuus -suhde), joka fiksaa ihmisen tietylle kehitystasolle ja akselille minän ja todellisuuden välisessä suhteessa.

 2. Missä huoneessa onnenpiste = persoonallinen vastine kuunvaiheen osoittamille kyyville. Se on huone, jossa elämän perusvoimat voivat nousta maksimaaliseen tietoisuuteen ja ilmaisun vapauteen ja siten ihminen kokee huoneen asiat "onnellisuutta tuovina". Onnenpisteen huone on itsetoteutuksen kannalta keskeinen huone.

ESIM 1. Slobodan Milosevicin kartalla on 27. kuunvaihe, toiseksi viimeinen vaihe, joka vastaa kokemuksena 12.huonetta, jossa onnenpistekin on. Jos sinulla on 4.vaihe, sen vastineena onnenpisteen pitäisi olla 2.huoneessa. Mutta jos esim. Vesimies nousee ja kartalla on 4.vaihe, onnenpiste onkin Placiduksen 1.huoneessa.

ESIM 2. Paavo Lipposen kuunvaihe on 26, sen luonnollinen vastine on myös 12.huone, jossa onnenpiste tasahuoneissa olisi. Mutta Placiduksen huoneissa se onkin keskellä 11.huonetta. Se vastaa hyvin sosialistisen taustan (kaikki tasan) omaavaa poliittista linjaa ja onnenpiste personalisoi kuunvaiheen merkityksen 11.huoneeseen, joka on demokraattisten prosessien huone. Suomessa (ja Pohjolassa) huonevääristymien ansiosta luonnollinen onnenpisteen sijainti ei aina ole se mitä odotetaan.

Joka tapauksessa kuunvaihe ja onnenpiste sitovat yhteen kaksi erillistä tasoa: Auringon ja Kuun suhteen olemuksellisuuden ja huonekokemuksen, joka aina vastaa persoonallista suhdetta todellisuuteen.


Raimo A Nikula 1998
Takaisin arkistoon