ASTROLOGINEN KIERTOAJELU: KUUNVAIHEET


Kuunvaiheiden merkitys kartan tulkinnan synteesin tekemisessä on päivänselvä: Kuu ja Aurinko ovat keskeisiä elämänvoiman ilmentymiä ja niiden välinen suhde luo kehykset ihmisen olemuksen määrittelylle. Voidaan puhua kaikkein syvimmistä elämänvoimista, Auringosta, tietoisten voimien symbolina ja Kuusta, tiedostamattomien voimien symbolina. Kuu ja Aurinko ovat päätähtiä draamassa, jossa tietoinen, rationaalinen Minä (Ego) ja alitajuinen, vaistomainen Minä (Vaistot) näyttelevät ikiaikaisen vastavoimien mysteerinäytelmän yhdistymisen, eroamisen, vastakkaisuuden, takaisinpaluun jaksoissa.

Kuunvaiheiden merkityksen pohtimisen voi aloittaa mitä yksinkertaisimmista aineksista. Ensin määritellään, onko kuunvaihe kasvava (+) vai vähenevä (-). Se jakaa merkityksen kahtia:

Kasvavat vaiheet: (0-180). Kuu poistuu Auringon valtapiiristä. Vaistonvaraisten ja tiedostamattomien tarpeiden ja luonnon pakkojen ilmaiseminen oman kehotunteen ja vähitellen kehittyvän ja vahvistuvan minätunteen kautta.

Vähenevät vaiheet: (180-0). Kuu palaa Auringon valtapiiriin. Tietoisten, opittujen ja sosiaalisesti määräytyvien prosessien ilmaisu yhteisössä, maailmassa oman tietoisen minäkokemuksen kautta, joka osallistuu, muokkaa maailmaa ja muokkaantuu maailmassa.

Kuunvaiheet neljänä päävaiheena:

UUSIKUU (0-90): Tiedostamattoman elämänvoiman päästäminen oman itsen läpi pidättelemättä tai ohjailematta, ja sen jälkeen vakaan minäkuvan rakentamista perityistä, hankituista aineksista.

I NELJÄNNES (90-180): Minäkuvan vakiinnuttaminen ja oman paikan jäsentäminen ympäristöstä ja ulkomaailmasta korostaen omaa erillisyyttä ja egon kasvutarpeita alleviivaten omaa egon kehitystarpeita ja heijasten omaa minää ulkomaailmaa.

TÄYSIKUU (-180-90): Minän saavuttamat sosiaaliset valmiudet tulevat joko näkyviin rikastuttavasti ja hedelmöittävästi ihmisen antaessa itsestään muille, tai hajoten vakiintumattoman minäkuvan erillisyyden tunteisiin tai saavuttamattomiin ihanteisiin.

II NELJÄNNES (-90-0): Ulkomaailman virtausten ja muutosten tuomat vaikutukset. Minä uppoutuu sosiaalisiin liikkeisiin, ajatusmalleihin, tunnekokemuksiin, sosiaalisen muutoksen tai kumouksen välttämättömyyteen ja ennakoi uusia, tulevia muotoja häviten itse tai muuttuen asiansa symboliksi. (huom. jotkut puhuvat 1-2-3-4. neljänneksistä, mutta vakiintunut tapa on uusikuu-I neljännes-täysikuu-II neljännes tai viimeinen neljännes).

Ensimmäisessä neljänneksessä löydämme itsemme maailmasta, toisessa neljänneksessä maailma uppoaa meihin, kolmannessa neljänneksessä me löydämme maailman itsestämme, neljännessä neljänneksessä me uppoudumme maailmaan. (Busteed & Wergin: Phases of the Moon)
UUSIKUU (New Moon) Kuu edellä Aurinkoa 0-45
Luonnon, perimän ja saadun henkisen potentiaalin ilmaiseminen välittömästi, erotuksia tekemättä, kaoottisesti. Minätunne on ehyt, kokonaisvaltainen, mutta jäsentymätön ja subjektiivisen voimakas ja päällepainava ihmisen purkaessa raakoja valmiuksiaan ja tarpeitaan ulkomaailmaan.

SIRPPIKUU (Crescent Moon) Kuu edellä Aurinkoa 45-90
Puhtaasta luonnon sanelemasta elämästä siirtymä omien kykyjen ja lahjojen kasvattamiseen ja kehittämiseen painottaen oman minän perustarpeita ja kykyjä ja pyrkien erottautumaan edellisen sukupolven ja vanhempien vaikutusvallasta.

I PUOLIKUU (Firs Quarter) Kuu edellä Aurinkoa 90-135
Minätunne kulminoituu tarpeena rakentaa egoa, määritellä sen rajat ja välineet, joita se tarvitsee maailmassa. Minä toimii vahvasti omavaltaisesti ja omaa kehitystään vahvistaen ja puolustaen. Tarve toimia omien intressien pohjalta on suuri ja akuutti.

KASVUKUU (KUPERA KUU) (Gibbous Moon) (Kuu edellä Aurinkoa 135-180
Egon voimien löydyttyä on aika ilmaista niitä rajatuissa puitteissa ja saada omat lahjat näkyville ja muiden tietoisuuteen. Etsintää, hiomista, kokeiluita sopivimman tyylin tai ilmaisukanavan löytämiseksi. Muodon antamista sisäisille lahjoille ja valmiuksille ja oman alueen valtaamista.

TÄYSIKUU (Full Moon) Kuu edellä Aurinkoa 180-225
Objektiivinen minätunne, joka etsii täydellistymistä tai innoitusta. Avoin ihmisille ja elämälle, täyteläinen ja humaani, mutta myös mahdollisesti jakautunut tai kaiken turhuuden kokenut. Irrottautumista luonnosta, pakoista ja täydellisyyden ja valaistuksen etsimistä.

SIEMENKUU (Disseminating Moon) (Kuu edellä Aurinkoa 225-270
Kokemusten, tiedon ja elämysten jakamista muiden kanssa jotta innoitus ja näkemys leviäisi ja vaikuttaisi maailmassa. Arviointia, kypsyttelyä ja sulattelua. Sosiaalisten ideoiden, ajatusten ja järjestelmien ruodintaa, kypsyttelyä ja kehittelyä.

II PUOLIKUU (Last Quarter) Kuu edellä Aurinkoa 270-315
Uudelleensuuntautumista omien valintojen, ratkaisujen ja näkemysten kannustamana. Sulateltu henkinen pääoma muuttuu kouriintuntuvaksi opiksi, filosofiaksi tai näkemykseksi, joka ruumistaa ja tuo muodolliselle tasolle ideat ja käsitteet tai vaatii reformia, "maailman muuttamista".

"LOHTUKUU" (Balsamic Moon) Kuu edellä Aurinkoa 315-360
Tulevaisuuteen suuntautumista, antautumista elämän perusvoimille, jumalalle, kokonaisuudelle ilman omakohtaista ja minäkeskeistä painotusta. Virtaamista kohtalon tiellä tai passiivista ajautumista sosiaalisten muutosten ja trendien mukana ilman omia valintoja.

Linkit

  Etusivulle   Astrologian lajeja   kuunvaiheiden havaintokuva   Vaiheiden tunnettuja esimerkkejä