ELEMENTIT JA TOIMINTAMUODOT


Kreikkalaisen viisaan, Anaksigoraan viimeistelemä elementtioppi jäi pysyväksi osaksi astrologiaa. Temperamentti-opin mukaisesti elementit jakautuvat siististi neljään luonnetyyppiin: tuli (Oinas, Leijona ja Jousimies) = koleerinen, ilma (Kaksonen, Vaaka ja Vesimies) = sangviininen, vesi (Rapu, Skorpioni ja Kalat) = flegmaattinen ja maa (Härkä, Neitsyt ja Kauris) = melankolinen.
Koleerinen temperamentti on äkisti kiihtyvä, tulinen, suuttuva ja lauhtuva, toimintavalmis, kiihkeä, kiivas ja aloitekykyinen. Motiivina on elää kiihkeästi, päästä itse esille, saada asiansa läpi, aiheuttaa liikettä, muutoksia, sensaatiota, olla tapahtumien keskellä. Sangviininen temperamentti on eloisa, henkevä, innokas etsimään seuraa, monipuolinen, ilmaisukykyinen ja hyppelehtivä. Motiivina on olla asioiden ja ihmisten välittäjä, yhteisyyttä lisäävä ja sosiaalisia tavoitteita edistävä. Flegmaattinen temperamentti on sisäänpäinkääntynyt, melko hiljainen, hidasliikkeinen, takertuva ja epävakaa. Motiivina on saada olla rauhassa, syventyä omiin asioihin, kuunnella omaa psyykeä, etsiä itseä, identiteettiä ja virittäytyä tunteiden ja vaistojen kautta muiden ihmisten luomaan kenttään. Melankolinen temperamentti on alakuloinen, helposti masentuva, pohtiva, syvämietteinen ja liikkumaton. Motiivina on saada kouriintuva ote elämästä, varmistaa, luoda turvallisuutta ja saada haltuun elämästä mahdollisimman paljon.
Toimintamuodot tulivat astrologiaan mukaan myös Kreikasta. Ne kuvaavat eläinradan merkkejä aloittellisuuden laadun mukaisesti ja jakavat merkit kolmeen luokkaan: johtaviin (Oinas, Rapu, Vaaka ja Kauris), kiinteisiin (Härkä, Leijona, Skorpioni ja Vesimies) ja muuttuviin (Kaksonen, Neitsyt, Jousimies ja Kalat). Toimintamuoto kuvaa merkin asemaa kolmen merkin sarjassa: johtava aloittaa, kiinteää rakentaa, muuttuva hajottaa ja levittää. Johtava näyttää tietä, kiinteä rakentaa majatalon tienvarteen ja muuttuva irrottaa tiestä oman sivutien. Vuodenaikojen symboliikka on vahvasti mukana myös tässä, koska johtavat merkit synnyttävät uuden vuodenajan, kiinteät ovat vuodenajan keskellä ja muuttuvat seisovat kahden vuodenajan rajalla välittäjinä.

ALKUSYNTEESI
Elementtejä on neljä ja toimintamuotoja on kolme ja yhdistelmiä siksi 4*3=12. Etsi kartasta pisteytyksen kautta vahvin elementti ja vahvin toimintamuoto ja yhdistä ne. Elementtien ja toimintamuotojen synteesin kautta päästään aina tiettyyn merkkilaatuun. Esim. tuli ja muuttuva merkitsee Jousimiehen kaltaista energiaa, mutta on muistettava, että synteesi perustuu eritasoiseen motiivien yhdistämiseen kuin merkkisymboliikka. Saatua alkuasetelmaa voi kutsua alkusynteesiksi kartasta.
Kun elementin ja toimintamuodon yhdistäminen synnyttää yhden 12 allaolevasta tyypistä, sitä kannattaa pitää taustatekijänä, joka antaa hyvät mahdollisuudet aloittaa kartan tulkinta. Samalla sitä kannattaa verrata kartan yksilöllisiin tekijöihin, askendenttiin ennenkaikkea. Millainen on ihmisen perusolemuksen raamit (elementti+toimintamuoto) verrattuna yksilölliseen tapaan olla maailmassa (As)? Joskus alkusynteesin antama merkki on sama kuin nousumerkki, mutta ei välttämättä. Erityisesti silloin, kun se ei ole sama kuin nousumerkki, kannattaa miettiä näiden kahden merkin erilaisuutta.
Esim. Anne Pohtamo-Hietasen kartalla on elementeistä eniten tulta ja kiinteä toimintamuoto on vahvin. Siksi alkusynteesi palautuu Leijonan merkkiin, jossa useimmat kartan planeetoista ovat. Siinä mielessä kartta ei tarjoa yllätystä. Mutta ottaen huomioon, että Kalat nousee tällä kartalla, alkusynteesin antamat raamit ja persoonallinen minäkuva ovat kovin erilaiset. Leijonamainen olemuksen ydin on kovin vahva, mutta se joutuu etsimään ulkoista ilmaisua kalamaisen laadun kautta. Seuraus voi olla, että hänen sisäisen minänsä voimakasta, melkeinpä ylivahvaa latausta on vaikea ilmaista karkeasti ja suoraan, sensijaan Kalat nousussa antaa keinoksi samaistua eteerisiin ja ei kovin maallisiin persoonallisuuden esittämisen muotoihin pysyen lähinnä idolina itse ja projisoiden muualla omat paineet ja raadollisuuden, jota Leijona- stelliumin voimat helposti tuottavat.
Koska Jussi Parviainen on syntynyt samana päivänä (15.8.1955) kuin Anne Pohtamo-Hietanen, hänen alkusynteesinsä palautuu myös Leijonan kaltaisiin energioihin. Kun hänellä Leijona vielä nousee, hän ilmaisee samaa laatua sekä sisäisesti että ulkoisesti. Näin hän on lujemmin sidoksissa Leijonaan ja joutuu kanavoimaan Leijona-stelliumin tuomia vahvoja paineita. Pakotietä projektioihin (minästä ulospäin, sinään, toisiin) ei juuri ole. Olemus on yhtenäinen, mutta myös rajallisempi ja KIMPPU kartan muotona tuo rajua puserrusta, paineita, energioiden ryöpytystä, "ääntä ja vimmaa" olemukseen.
Laajenna alkusynteesin antamaa kuvaa ihmisestä. Ota mukaan kartan hahmo (jos sellaista löytyy), mieti planeettojen jakautumaa horisontin (ylä- vai alapuolinen) ja pystyakselin suhteen (oikea-vai vasen). Kokoa nämä ainekset yhteen ja muotoile lopputulosta.
TULI JA JOHTAVA
Innostunut perusasenne johtaa jatkuvaan yritteliäisyyteen ja uskallettuihin tekoihin, jotka voivat päätyä arveluttaviin mittoihin. Egon inflaation vaara on olemassa ellei rajoittavia ja hillitseviä tekijöitä ole tarpeeksi. Rohkeutta toimia ja puhua räväkästi ja ärsyttävästi pannen liikkeelle seisovia vesiä ja aiheuttaen ihmisissä muutoshalua ja levottomuutta. Kykyä innostaa muita ristiretkille ja poikkeamaan uusille urille. Yhdistelmä kertoo lähinnä koleerisesta temperamentista, joka ottaa mielellään haasteita vastaan ja antaa niitä toisille. Elämässä on usein taistelua omasta paikasta, kilpailua, voittoja ja tappioita, jotka kypsentävät ihmistä. Yhdistelmä suo voimakkaan egon, joka voi johtaa suuriin saavutuksiin, ainutlaatuisiin yrityksiin, mutta myös suuriin tappioihin tai ylimittaisiin hankkeisiin, ellei itsetunto elämänkokemuksista tule nöyremmäksi ja opi sopeutumaan ja tulemaan tasavertaiseksi muiden kanssa.

TULI JA KIINTEÄ
Innostunut perusasenne johtaa materiaaliseen yritteliäisyyteen ja oman aseman turvaamiseen. Ammatillinen ja taloudellinen menestys voi olla suoran kunnianhimon kohteena, suurimittaista ja näyttävää. Mahdollisuus kehittyä lujaksi ja määrätietoiseksi on selvästi esillä. Elämässä voi olla kovaa punnerrusta, oman aseman varmistamista, itsen vahvistamista, taitojen ja valmiuksien esittelyä. Sisäistä varmuuden tarvetta vastaa ulkoinenaineellinen turvallisuudentarve. Myös asenteiden ja mielipiteiden tasolla yhdistelmä korostaa varmaa uskoa javakuuttavuutta, jolla tehdään vaikutus muihin ihmisiin ja yhteisöön. Yhdistelmä antaa "pitkään palavan" luonteen, jossa on sisäistä hehkua, kykyä vahvoihin tunteisiin, rakkauteen ja vihaan. Mikään ei tapahdu hetkessä ja kerran syttynyt idea tai tavoite voi motivoida vuosia tai vuosikymmeniä eteenpäin. Hitautta ja energisyyttä on joskus vaikea yhdistää ja se voi johtaa turhautumisen tunteisiin ja kerääntyviin paineisiin, krooniseen ärtymykseen tai sulkeutumiseen.
TULI JA MUUTTUVA

Innostunut perusasenne johtaa moninaisiin hankkeisiin, henkisiin seikkailuihin ja asenteiden ja mielipiteiden vaihdoksiin. Äkilliset kehityskulut voivat muuntaa el ämänkulkua ja pienet siirtymät ja liukumat arvoissa ja asenteissa muuntavat koko ajan elämän tavoitteita niin että se voi etääntyä kauas alkuperäisistä lähtökohdista. Hanakkuutta tarttua asioihin, mutta kestävyyttä puuttuu. Sen sijaan yhdistelmä takaa eloisuutta ja henkevyyttäkin. Se antaa lahjakkuutta ilmaista itseä melko vapaasti ja estoitta mikäli kartan tekijät sen muuten sallivat. Irrallisuus, kyky "lähteä lentoon" pienestä ideasta tai aloitteesta on tyypillistä. Jatkuva liikkeelläolo voi kertoa levottomuudesta ja elämännälästä, joka etsii uutuuksia, löytää uusia asioita, keksii, kehittää ja intuitiivisesti johtaa eteenpäin vaikka yritysten ja erehdysten kautta. Vaikeinta on olla paikoillaan ja odottaa jotain tapahtuvaksi. Keskittymiskyky voi kadota pitkäksi aikaa.
MAA JA JOHTAVA
Realistinen perusasenne johtaa elämän haltuunottoon aineellisten välineiden ja organisaatioiden kautta. Välitön kyky tarttua asioihin ja tilanteisiin, sellaisina kuin ne vastaan tulevat, on hyvä ja aikaansaannokset usein kouriintuntuvia ja suurimittaisia. Voi tuntea tarvetta olla johtamassa hankkeita ja projekteja. Myös poliittis-hallinnollista toimeenpanokykyä on, johon voi sekoittua voimakas voitontahto ja omanvoitonpyyde. Yhdistelmä viittaa jatkuvaan tarpeeseen muokata ja vaikuttaa käytännön teitä elämänolosuhteisiin ja saada aikaan selviä, kouriintuntuvia tuloksia. Motivointi on saavutuskeskeistä, tarkoituksellista, kunnianhimoista ja suoraviivaista unohtaen usein elämän ja ihmisen sävyerot ja psykologisen lähestymistavan. Yhdistelmässä on siten jäykkyyttä tai vanhoillisuutta, rituaalisuutta ja halua määrätä omasta elämästä mitä suurimmassa määrin.

MAA JA KIINTEÄ
Realistinen perusasenne johtaa vankkaan ja liikkumattomaan tarpeeseen pitää itsellä, säilyttää, rakentaa, vahvistaa ja koota esineitä, rakenteita, omaisuutta tai kouriintuntuvia asioita ja arvoja. Pitkien traditioiden jatkaminen ja varmistaminen on tyypillistä. Vankkuus ja varmuus voi johtaa pysähtymiseen tai muuttumattomuuteen, jossa ei tapahdu mitään. Hedelmällinen ja kasvattava suhde ihmisiin ja läheisiin voi kehittyä. Yhdistelmä kertoo tarpeesta elää pitkäjänteisesti, luotettavasti ja vakaasti olosuhteita muuttamatta. Se saattaa olla merkkinä järkkymättömyydestä ja uppiniskaisuudesta, joka voi päätyä umpikujaan tai henkilökohtaisen kehityksen jarrutukseen tai jurnutukseen, kokemusten hautomiseen ja irtipäästämisen vaikeuksiin. Suhde omaan kehoon ja tarpeisiin voi olla pakonomaisten motiivien täyttämä - siinä mielessä ihminen on lujasti sidoksissa aineelliseen elämään.

MAA JA MUUTTUVA
Realistinen perusasenne johtaa kykyyn vaihtaa, liikuttaa ja muuntaa alkuperäisten konkreettisten asioiden, esineiden ja arvojen muotoa, laatua tai käyttöyhteyttä. Kykyä siirtää asioita eteenpäin ja välittää, kaupata, markkinoida ja tuotekehitellä on kehittynyt. Kykyä opettaa, kehittää ja keksiä voi olla mukana. Liikkuvuutta ja joustavuutta on maa-elementissä harvinaisen paljon, niin että jämähtämistä ei pääse tapahtumaan. Hienovaraisuus ja kyky nähdä aistien kautta pieniä eroja, on kehittynyt ja johtaa tarkkuuteen ja asintuntemukseen. Temperamentti on hitaan ja nopean välimailla, melankolisen ja sangviinisen keskellä. Se merkitsee kykyä irtaantua rutiineista aika ajoin ja halua etsiä uusia materiaalisia lähtökohtia ja asetelmia. Yritteliäs henki löytää vaihtoehtoja ja uusia tapoja tehdä työtä tai löytää toimeentulo. Muuttuva laatu takaa enemmän monipuolisuutta kuin edellisissä ja kykyä irrottautua, etsiä uutta ja mennä eteenpäin sosiaalisten virtausten mukana on.
ILMA JA JOHTAVA

Ideoita kehittävä perusasenne johtaa tarpeeseen laittaa liikkeelle ajatuksia, ehdotuksia ja toimintamuotoja, jotka kokoavat yhteen ihmisiä ja ihmisryhmiä. Aktiivinen ja rohkea ajatusten esittäminen tuo palautetta, tukea, erimielisyyttä ja kannanottoja, jotka johtavat tekoihin tai jatkokehitykseen. Halua sysiä liikkeelle ajatuksia, jotka pyrkivät muuttamaan pysähtynyttä tilaa ja vauhdittamaan kehitystä. Yhdistelmä vihjaa tarpeesta olla suunnannäyttäjä, asioiden sisäänottaja, ensimmäinen ääneenlausuja. Se antaa rohkeutta ottaa kantaa ja muotoilla asioita, ongelmia ja ehdottaa ratkaisuja ongelmiin. Temperamentti on sangviininen, vilkas, eloisa ja hyppelehtivä. Halu päästä uusiin tilanteisiin on melkoinen ja voi merkitä kykyä loikata rohkeasti eteenpäin syteen tai saveen. Tilanne voi kertoa myös välähdyksenomaisista ajatuksista ja näkemyksistä, jotka valaisevat elämäntietä ja voivat johtaa yllättäviin uusiin ratkaisuihin. Kuten aina johtavassa synteesissä, myös tässä voi olla omavaltaisuutta, egoismia ja ylimielisyyttä mukana.
ILMA JA KIINTEÄ

Ideoita kehittävä perusasenne johtaa selkärangan muodostamiseen ajatusten ja ajatusjärjestelmien kautta. Ajatukset ovat pitkäjänteisiä ja niist ä rakentuu kokonaisuuksia, systeemjä, joissa on yksi tai muutama perusidea, runko. Henkinen keskitys voi johtaa dogmaattisuuteen ja jäykkyyteen ja vaihtoehtojen kiivaaseen poissulkemiseen. Itseriittoisuus ja tietävyys voi kalskahtaa ylimielisyydeltä tai tuomitsevuudelta. Yhdistelmä painottaa varmaa tietoa ja hankittua elämänkokemusta, joka kestää ajan vaihteluita ja muotien vaihtelua. Temperamentti ei ole kovin kevyt eikä liikuteltava vaan painottuu itsetietoiseen ja perusteelliseen suuntaan. Asioiden käsittelyssä on systemaattisuutta ja loogisuutta eikä tehtäviä helposti jätetä kesken. Yhdistelmä kertoo ihmisen tarpeesta muotoilla asiat mahdollisimman pitkälle, valmiiksi, muuttaa ne "ajatusten paketeiksi", jotka ovat helposti käytettävissä ja sovellettavissa käytäntöön. Vakuuttavuutta ja vakavuutta voi esiintyä luonteessa, samoin toistoa, ajatusten hakkaamista ja suoraviivaisuutta.
ILMA JA MUUTTUVA

Ideoita kehittävä perusasenne johtaa ajatusten kierrättämiseen, nopeisiin ja improvisoituihin heittoihin ja ideoiden poimimiseen, sekoittamiseen ja uusien asiayhteyksien luomiseen. Mielen kierto on nopea, vaivaton ja joskus automaattinen. Liike on nopeaa, huomaamatonta ja mielipiteet vaihtuvat usein jättäen vaikutelman sukkeluudesta tai epäluotettavuudesta. Temperamentti on kevyesti sangviininen ja notkea. Kyky elää nykyhetkessä on kehittynyt ja voi johtaa monipuoliseen henkiseen aktiiviisuuteen, jossa ylitetään rajoja, kokeillaan uusia asioita ja haastetaan vanhaa. Arvojen ja uskon kannalta tämä tietää joko välinpitämättömyyttä tai sisäistä ehdottomien arvojen puutetta. Ajatusten hillitön rehotus saattaa kertoa kurittomuudesta ja mielteiden automaattisuudesta. Yhdistelmä vihjaa suureen nopeuteen ja irrallisten elämänkokemusten helppoon sulatteluun. Keskenjäämisen tunnetta voi kuitenkin helposti syntyä koska persoona väsyy nopeasti tai kiertää kehää.

VESI JA JOHTAVA
Tunteva ja samaistuva perusasenne johtaa moniin yrityksiin saada turvallisuutta ja kiintymystä. Voi johtaa harkitsemattomiin ja lyhytaikaisiin ihmissuhteisiin tai nopeasti purkautuviin psyykkisiin projektioihin. Luonteessa on kärsimättömyyttä ja ärsyyntyvyyttä, lempeyttä ja kykyä suuriin tunteisiin, jotka harvoin ovat epäitsekkäitä. Yhdistelmä viittaa haluun olla läheisten ihmisten joukossa muiden yläpuolella tai muiden holhoaja. Se antaa perheenpään aseman tai vastaavan, jossa ihmiset turvautuvat tai jopa takertuvat henkilöön, jolla tuntuu olevan auktoriteettia ja ihmisnäkemystä. Sisäinen arvovalta ja psyykkinen ymmärrys saattavat johtaa kykyyn kasvaa itse ja kasvattaa muita, ohjata kehitystä, neuvoa toisia vaikeissa eläm äntilanteissa. Vaikeinta on oppia yhtäaikaa aktiivinen, muutoksia itsessä ja muissa sytyttävä ja toisaalta lempeä ja kärsivällinen, myötätuntoinen ja suvaitsevainen.

VESI JA KIINTEÄ
Tunteva ja samaistuva perusasenne johtaa syveneviin ja liimautuviin ihmissuhteisiin ja kiintymyksiin, jotka vahvistuvat ajan myötä ja voivat päätyä pattititilanteisiin tai suureen pysyvyyteen. Tunteet ovat vahvoja, värikkäitä ja samaistumisen kyky ehdotonta tai vaateliasta. Tunteet muuntuvat kouriintuntuviksi jopa esinetasolle, josta seuraa usein vahvoja omaisuusasioiden järjestelyjä. Sisäinen elämä on hitaasti liikkuvaa, takeltelevaa tai vahvoja riipppuvuussuhteita synnyttävää. Sisäinen elämä on intensiivistä ja vaativaa, samoin kriisit ja käännekohdat elämässä. Henkilö ei pääse itse, eikä päästä muita, helpolla. Muutoksiin tarvitaan kasautuvia paineita, jotka purkavat kertyneitä tuntemuksia voimakkaasti ja ravistelevasti. Yhdistelmässä on hautova luonne, mutta myös sisäistä voimaa ja kykyä kestää vaikeita tilanteista on runsaasti. Periksiantaminen on vaikeaa, samoin omien virheiden myöntäminen, anteeksianto ja sovitus.
VESI JA MUUTTUVA

Tunteva ja samaistuva perusasenne johtaa äkisti vaihtuviin tuntemuksiin ja huolettomiin tunnelmiin. Kiintymätön perusluonne ei pysähdy pitkäksi aikaa yksilöihin vaan rientää eteenpäin kokemaan, kokeilemaan ja esittämään vaihtoehtoja. Kokemuksen nälkää on, mutta se on usein kevyttä ja pinnallista vaikutelmien, tuntemusten ja välähdysten kokoamista. Luonne on kepeähkö, muuntuvainen ja tilanteesta toiseen hyppelehtivä. Kyky muodostaa assosiaatioita ja mielen yhdistelmiä johtaa notkeasti asiasta toiseen. Tuuliviirimäinen elämänote voi johtaa kaaokseen, hämmennykseen tai arvojen ja asioiden voimakkaaseen sekoittumiseen, josta ei erotu mitään omaa profiilia. Tunteiden ja vaistojen kautta asiat muuntuvat päivittäin ja kiinteä ja pysyvä näkökulma jää vieraaksi. Vesi on tässä virtaavassa tilassa ja temperamentti samoin muutosaltis, herkästi muiden mukaan lähtevä ilman oman minän tiukkoja määritelmiä tai kykyä puolustautua ulkoisia virikkeitä vastaan. Siksi mahdollisuus joutua tuuliajolle tai ajopuuksi, on myös olemassa.


Raimo A Nikula 2019
Takaisin arkistoon