MITÄ ERIKOISTAPAUKSET KERTOVAT KARTALLA?


Astrologisella tulkinnalla on kaksi pääsääntöä: 1) Sitä, mitä on paljon, on mielenkiintoista 2) sitä, mitä on vähän tai lainkaan, on yhtälailla mielenkiintoista. Nämä perussäännöt täydentävät toisiaan. Voimme lähteä ajatuksesta, että on olemassa keskimääräisyyden teoreettinen ihanne ja kaikki poikkeamat suuntaan tai toiseen ovat tulkinnan kannalta merkittäviä. Siten tulkitsijan tehtäväksi jää löytää nämä poikkeamat profiilissa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti.

Aikaisemmin tutustuimme tähän ajatteluun jo Jonesin karttahahmojen kautta. Nekin pohjautuvat loppujen lopuksi ajatukseen, että kartan kokonaisuudessa tapahtuvat poikkeamat, keskittymät ja jakautumat ovat mielekkäästi tulkittavaksi koskemaan ihmisen toimintaa, temperamenttia ja suuntautumista elämään. Jakautumat horisontin ja pystyakselin suhteen ovat mitä selvintä profiilin etsintää tulkinnan alkajaiseksi.

Kartan kokonaisuudessa näkyvät profiilit on suhteutettava kartan yksityiskohtiin. Yksityiset painotukset syntyvät siitä, että jokin kartan planeetta on jollakin tavalla silmiinpistävä. Se erottuu kartan muusta joukosta koska sillä on oma luokkansa tai statuksensa kartan tekijöiden joukossa. Siksi se on kolmas sääntö 3) Se, mikä erottuu muista erikoisuuksiensa puolesta.


Planeetta voi erottua usealla eri tavalla omaksi erikoisluokkaansa:

1) Eniten aspekteja

planeetta on voimakas ja hallitseva, koska sillä on eniten aspekteja kartalla muihin planeetoihin ja akseleihin. Tällöin voi katsoa, että tämä planeetta säätelee ihmisen. toimintoja koska sen kautta kulkevat monien muiden planeettojen symboloimat toiminnot. Vahvin planeetta on:

  1. Aurinko - ihminen ottaa elämänsä hyvin hallintaansa, mieli ja järki hallitsevat, mutta luonteessa on vahva minäkeskeinen, joskus lapsellinen, joskus kehittyneempi sävytys. Ihminen vaatii ympäristöltään ja ihmisiltä paljon koska omaa sisäisen arvontunteen, joka on hyvinkin vaatelias ja dominoiva.

  2. Kuu - henkilö on muuntumiskykyinen, joustava, riippuvainen ja ehkä vailla suuria puolustusmuureja tai sosiaalisen elämän tuomia pakkoja ja keinotekoisia käyttäytymisen kuvioita. Hän ei ehkä osaa esiintyä jonkun roolin suojissa vaan näyttäytyy omana itsenään, joka tekee hänet haavoittuvaksi, mutta myös luonnonlapsimaiseksi.

  3. Merkurius - ihmisen kyky pyörittää asioita mielessään on hallitseva piirre. Hän käsittelee asioita mielen ja älyn kautta, kerää automaattisesti tietoa ja informaatiota ja voi älyllistää raskaasti kaikkia kokemuksia, jotka alkavat ohentua tai muuttaa elämää pelin kaltaiseksi - osaa säännöt, hallitse peliä. Minä-kokemus ei helposti pääse rationaalisen tietoisuuden ali eikä ylikään.

  4. Venus - käyttäytymisen peruspiirre on miellyttämisen tarve ja halu pitää elämä mukavana ja vähintäänkin siedettävänä. Ihmisen sosiaalinen taju on myötäsyntyinen, kykyä pitää ihmisistä on ja samoin saada ihmiset pitämään itsestä. Siteet ihmisiin ovat henkilökohtaisia ja tunteetkin ovat usein mukana kertomassa mistä kannattaa pitää, mistä ei - näin elämä pysyy suhteellisen subjektiivisena mieltymysten kokoelmana.

  5. Mars - henkilön ponteva ja painokas tapa lähteä liikkeelle omien motiivien ajamana on hyvin kehittynyt, jopa hallitseva piirre. Hän tekee vaikutuksen omatoimisena, aktiivisena jyränä tai kilpailevana ja yritteliäänä ihmisenä, joka saa aikaan jotain.

  6. Jupiter - ihmisen tavoitteet ovat suuria, ego voi korostua suureelliseksi pyörittäen ajatuksia mahtavista tavoitteista, saavutuksista tai yrityksistä. Minäkuva painottuu innostuneeksi, äkkiä lupausten ja toiveiden perään lähteväksi.

  7. Saturnus - henkilön itsekuva on kurinalainen ja itselleen vaatimuksia ja velvoitteita asettava. Henkilö osaa järjestellä elämää ottamalla haltuun käytännöllisiä taitoja ja tietoja ja muodostamalla pysyviä, kiinteitä sosiaalisia suhteita, joista useat pyörivät ammattielämän ympärillä. Minäkuva on suhteellisen painava, vastuullinen, raskastekoinen, vakava ja sisäänpäinkääntynyt. Pohtimista, ongelmointia ja kroonista itseluottamuksen ja elämäänluottamuksen probleemien asetteluja on tiedossa kovasti.

  8. Uranus - ihmistä motivoi varmuus siitä, että kaikki asiat voidaan nähdä toisin ja vallalla oleva systeemi ei ole välttämättä ainoa oikea. Minäkuva lähtee rakentumaan halusta uudistaa maailmaa tuomalla lisää menetelmiä, tekniikoita tai vaihtoehtoja peliin mukaan. Minäkuvassa on kärsimättömyyttä tavallisuutta kohtaan ja poikkeavat impulssit voivat heittää ihmisen pois arkisesta ja normaalista elämänmuodosta. Identiteetti voi olla myös aktiivisesti tai passiivisesti vastahakoinen sopeutumaan.

  9. Neptunus - minäkuva on löysä, muuntuvainen, heikosti todellisuudessa kiinni, mutta herkästi eläytyvä ja samaistuva. Sen kautta ihminen pystyy kokemaan paljon oman itsensä ulkopuolelta. Toisten kautta eläminen, riippuvaiseksi joutuminen tai oman elämän ja tarpeiden uhraaminen toisten tai ihanteiden hyväksi voi kuulua kehitykseen. Itse ja muiden suhde sekoittuu usein vyyhdeksi ja selkeiden päämäärien ja tavoitteiden pitkäaikainen tavoittelu voi olla vierasta.

  10. Pluto - henkilön motivointi on vahvasti kontrolloitua, mutta ehdotonta ja itsepintaista. Hän haluaa muuttaa ympäristöään ja ihmisiä, vaikuttaa, ulottaa merkityksensä ihmisten ja asioiden sisälle. Hän on tavalla tai toisella tunkeutuja, läpäisijä, jolle asioiden pinta on hämäystä ja todellisuus sinänsä on pinnanalainen maailma. Identiteetissä on alitajuista ohjautuvuutta tai pakkoyllykkeiden tuomaa itsepintaisuutta ja hellittämättömyyttä.

2. Tapaus: planeetta on vähiten aspektoitu

Kompensaatio toimii normaalia vaativammin ja ihmisellä on pakko kaivaa esiin vähän aspektoidun planeetan merkitystä. Jos kompensaatio on luja,kyseinen planeetta voi "keittiön kautta" ottaa pääosan henkilön elämässä.

Esim. Adolf Hitlerin kartan yksinäisin planeetta on Pluto, jolla on vain sukupolviyhtymä (kaikilla 1887-1896) Neptunukseen 8.huoneessa. Se, mikä Hitlerissä oli plutonista (mm. ylikorostunut vallantarve ja maaninen kyky lietsoa joukkoja ja massoja tahtomaansa suuntaan), sai lopulta kohtuuttoman osan hänen tarvemaailmassaan nostaen I maailmansodan korpraalin maailmanvallasta haaveilevaksi diktaattoriksi.

3. Tapaus: liikedynamiikka

Planeetan liike on erikoinen: se on joko peräytyvä (R-retrograde) tai pysähtynyt (S-station). Planeetalla on normaali liikkeensä eläinradalla vastapäivään. Jos liike pysähtyy johtuen maan ja ko. planeetan liikkeen vaihteluista, on se merkittävä painopiste planeetan toiminnassa. Jos planeetta peräytyy, on se katsottava edustavan vastaliikettä normaalista kehityssuunnasta a) epänormaaliin b) henkiseen, luonnonjärjestyksen vastaiseen pyrkimykseen c) regressiiviseen, alempaan kehitystasoon palaamista. Kaikille näille tapauksille voidaan löytää perusteita esimerkeistä.

4. Tapaus: kulmaplaneetta

Planeetta on korostunut ollen jollakin kartan kulmalla.

(AS-DC,MC-IC,VTX-AVX) jolloin se säätelee ihmisen ulkoisen "kohtalon" toteutumista tehokkaasti ja vaatii omaksumaan planeetan mukaisen roolin tai persoonallisuusnaamion voidakseen tulla toimeen ajassa ja ympäristössä ja niiden luomissa paineissa.

5. tapaus: lähellä kulmaa

Edellistä täydentävä tapaus: yksikään planeetta ei ole kulmalla, mutta joku planeetta osuu lähimmäksi kulmaa. Erityisesti planeetta, joka on kartalla korkeimpana olematta välttämättä MC:llä tai edes 10.huoneessa, nousee merkittäväksi (Planet in High). Sen merkitys sosiaalisen kunnianhimon kanavoijana voi tulla selkeästi esiin (vrt. Mannerheim, Mars 9.huoneessa on ylinnä).

6. tapaus: tiedustelija

Auringon ollessa ihmisen elämän keskus, psyykkinen, fyysinen ja henkinen läheisten planeettojen (Aurinko/Merkurius/Venus) järjestys (ks. monistetta Hovi ja alamaiset tai Maan ja taivaan väliltä, vastaava artikkeli tai kirjaa Astrologian sisäpiiri {2006}, jossa on laajin selvitys asiasta) kertoo millaisin edellytyksin ihminen lähtee etsimään omaa minäänsä. Erityisesti Aurinkoa välittömästi edelt ävän planeetan merkitys korostuu. Tätä planeettaa kutsutaan tiedustelijaksi (Scout), koska se tunnustelee elämän ja kokemuksen maastoa, jolle Aurinko sitten rakentaa minäkuvaa.

Tiedustelija kerää "rakennuspuita" ja valmistelee maaperää minuuden rakentamiseksi. Tiedustelijan tehtävä on ottaa vastaan todellisuuden tuomia impulsseja ja valmistella niitä jotta ihmisen minäkuva ja ego (Aurinko) voisi sulattaa ne itseensä. Tiedustelija on siten "sisäänheittäjä", joka imee kokemuksia ja muuntaa ne oman luonteensa mukaisesti ymmärrettäväksi ja antaa sitten Auringolle, joka vakiinnuttaa ne enemmän tai vähemmän pysyvän minäkuvan perustekijöiksi.Raimo A Nikula 10.02.2020
Takaisin arkistoon