C.G. Jungin kirjeitä astrologisista kysymyksistä

Andre Barbault, kokenut ranskalainen astrologi, lähetti 70-luvulla ollessaan Center International d’Astrologie –järjestön varapuheenjohtaja C.G. Jungille kysymyksiä koskien Jungin suhdetta astrologiaan.

1) Millaisen näette astrologian ja psykologian välisen suhteen?

2) Millainen on mielestänne tämä suhde; onko se fysikaalinen, kausaalinen vai synkroninen?

3) Miten suhtaudutte siihen astrologien oletukseen että syntymässä yksilöt saavat psyykkisiä kenttiä kun taas psykoanalyytikot katsovat neuroosien syntyvän varhaisten lapsuusvuosien kokemuksista?

4) Astrologiassa puhutaan laadullisesta ajasta maailmankaikkeudessa. Hyväksyttekö te sen merkityksen psyyken kannalta (planeettasyklien ja transiittien ongelma)

5) Oletteko huomannut analyysin aikana että tyypilliset potilaan kehitysvaiheet eteenpäin tai taantumat taaksepäin vastaisivat tiettyjä astrologisia kuvioita esim. transiittien muodossa?

6) Mitä haluaisitte arvostella astrologiassa?

7) Millaisia uudelleenarviointeja pitäisitte astrologiassa toivottavina?

Jungin vastaukset 26.5.1954 kirjeessä:

Ennen kaikkea tahtoisin pyytää anteeksi että vastaan kirjeeseenne 19.3.1954 näin paljon myöhässä; vastaukseni on viivästynyt siksi että olen sairastellut ja ollut lomalla. Ikäni ei myöskään anna minun hoitaa velvollisuuksiani siten kuin toivoisin.

Tässä vastaukseni kysymyksiinne.

1) Astrologian ja psykologian välinen suhde: On omia hämmästyttäviä esimerkkejä analogioista astrologisten tähtikuvioiden ja psyykkisten tapahtumien tai horoskoopin ja luonteenlaadun välillä. Tiettyyn määrään asti voi jopa ennakoida esim. planeettojen ylikulkujen psyykkisiä vaikutuksia. Melko suurella todennäköisyydellä voi odottaa että jokin tietty psyykkinen tilanne vastaa analogisesti astrologista kuviota. Astrologian koostuu symbolisista kuvioista vain kuten kollektiivinen piilotajuntakin, josta psykologian on kiinnostunut. Planeetat ovat ”jumalia”, voimia ja symboleja alitajunnassa.

2) Astrologian modus operandi [1]. Minusta näyttää siltä, että ennen kaikkea kyse on paralleelista, ”sympatiasta”, jota kutsutaan synkronisiteetiksi: eli ei-kausaaliseksi yhteensattumaksi, johon eivät kausaaliset tuntomerkit, kuten ei myöskään esim. ennaltatietämisessä ennakkoaavistuksissa, psykokinesiassa (PK) eikä siinä mitä telepatiaksi kutsutaan. Siinä määrin kuin kausaliteetti tilastollinen totuus on, poikkeamat siitä, ei-kausaaliset tapahtumat, kuuluvat synkronistisiin (ei synkronisiin) [2] tapahtumiin. Niillä on yhteys laadulliseen aikaan.

3) Käsitykseni astrologian oletuksesta syntymässä saaduista psyykkisistä kentistä ja psykoanalyysin selityksistä neuroosien synnystä ensimmäisten lapsuusvuosien kokemuksista: Erityinen (patogeeninen) ensimmäisten elämänkokemusten vaikutus koskee yhtäältä ulkomaailman vaikutusta ja toisaalta psyykkisiä taipumuksia eli perimää, mikä oletettavasti näkyy horoskoopista. Näyttää siltä kuin horoskooppi vastaisi määrättyä hetkeä Jumalan - eli sielullisen arkkityypin - puheessa.

4) Laadullinen aika: Olen käyttänyt tätä termiä aiemmin, mutta korvasin sen synkronisiteetin idealla, mikä on analogia sympatialle tai vastaavuudelle antiikin Kreikassa tai von Leibnitzin ennakkoonasetetun harmonian [3]käsitteelle. Aika ei ole mitään. Se on vain modus cogitandi, joka auttaa erottamaan asioita ilmiöiden virrasta ja tapahtumista siinä määrin kuin avaruus (tila) on vain ruumiin tilan määrittelyä. Jos ajassa ei tapahdu mitään eikä avaruudessa ole objektia, ei ole aikaa eikä avaruutta. Aika tulee aina ja yksinomaan tapahtumien kautta ”laadullistetuksi” niin kuin avaruus objektin viemän tilan kautta. ”Laadullinen aika” on tautologia ja ei sano mitään kun taas synkronisiteetti (ei synkronisuus) ilmaisee tapahtumista paralleelin ja analogian kautta ilman kausaalisuutta. ”Laadullinen aika” on sen sijaan hypoteesi, joka selittää tapahtumisen paralleelin syy-seuraus –käsitteen kautta. Siinä määrin kuin laadullinen aika on ilmiöiden virtaa ja lisäksi yhtä paljon ei-mitään niin kuin avaruus, se on vain tautologia; asioiden virtaus ja tapahtumat ovat virtaamisen syy jne.

Synkronisitettti kieltää kausaalisen selityksen maallisten tapahtumien ja tähtikuvioiden välillä (poikkeuksena auringon protonien vaihtelut ja niiden mahdolliset vaikutukset maallisiin tapahtumiin). Synkronisiteetti kieltää kausaalisuuden ESP tapauksissa kuten ennaltatietämisessä, sillä on käsittämätöntä, että voisi havaita olemattoman, ei vielä olevan syyn seurausta. Se mitä astrologian avuilla voi todeta on (maallisten) tapahtumien ja syntymätähtien välinen analogia, mutta ei syytä ja seurasta tapahtumasarjassa suhteessa toiseen tapahtumasarjaan (sama tähtikuvio voi merkitä toiselle ihmiselle katastrofia, jollekin toiselle taas vilustumista…) Siitä huolimatta astrologian probleemi ei ole aivan yksinkertainen. On nämä auringon protonien vaihtelut konjunktioissa, oppositioissa ja neliöissä yhtäältä ja toisaalta kolmioissa ja kuutioissa, ja on näiden vaikutukset radioaaltoihin ja paljon muuta [4] . En ole oikeutettu arvioimaan paljonko merkitystä näille mahdollisuuksille olisi annettava. Joka tapauksessa astrologian asema intuitiivisten menetelmien joukossa on ainutlaatuinen, ja on syitä yhtäällä epäillä kausaaliteoriaa ja toisaalla synkronisitettihypoteesia sen suhteen.

5) Olen usein huomannut että jokin selvästi erottuva psyykkinen kausi tai vastaava tapahtuma seuraa planeetan ylikulkua (ennen kaikkea Saturnuksen ja Uranuksen) häiriöissä).[5]

6) Pääasiallisin kritiikkini astrologiaa kohtaan: Minun pitää sanoa itselleni jotain pinnallisesti tutusta aiheesta jotain, mutta sanoisin että astrologi ei aina käsitä merkkejä vain mahdollisuuksina. Tulkinta on usein liian kirjaimellista ja liian vähän symbolista ja myös liian henkilökohtaista. Eläinrata ja planeetat eivät luo persoonallisia piirteitä vaan persoonattomia ja objektiivisia ominaisuuksia annettuina lähtökohtina. Myöskin huoneiden tulkinnassa erilaisia tasoja tulisi ottaa huomioon.

7) On selvää että astrologialla on paljon tarjottavaa psykologialle, mutta mitä psykologialla on tarjottavana vanhemmalle sisarelleen [6], ei ole yhtä ilmeistä. Siinä määrin kuin pystyn arvioimaan, olisi astrologialle edullista jos se tekisi psykologian kanssa tiliä, huomioisi ennen kaikkea persoonallisuuden ja alitajunnan psykologian. Olen melko varma että monet pitäisivät astrologian symbolikielen menetelmän oppimisesta. Molemmissa, psykologiassa ja astrologiassa, tulkitaan yhtälailla arkkityyppejä (jumalia) ja niiden vastakohtaisia suhteita. Ennen muuta alitajunnan psykologia käsittelee arkkityypistä symboliikkaa.

Toivon että olen vastannut kysymyksiinne. Je vous presenté Monsieur, l’ expression de mes sentimente distingués.

C.G.Jung.

Aikaisemmin, v. 1946 Jung vastasi Intialaisen astrologin B.V. Ramanin kirjeeseen koskien astrologian merkitystä hänelle.

Prof B.V. Raman, Bangalore, Intia.

Hyvä professori Raman,

En ole saanut Astrological Magazine -lehteä [7] , mutta vastaan kirjeeseenne saman tien.

Halusitte tietää käsityksistäni astrologiasta: yli 30 vuoden ajan olen ollut kiinnostunut tästä ihmismielen alueesta. Psykologina kiinnostuin ennen kaikkea kysymyksestä miten tietyt luonnekompleksit selittyisivät horoskoopin avulla. Vaikeissa diagnostisissa tapauksissa teen horoskoopin saadakseni toisenlaisen, uuden näkökulman. Monissa tapauksissa astrologinen tieto sisälsi selityksen tietyille tosiseikoille, joita en olisi muuten ymmärtänyt. Sellaisista kokemuksista vedin johtopäätöksen että astrologia on psykologille erityisen mielenkiintoista. Se koskettaa erästä sielullista kokemuksellista tosiseikkaa, jota kutsun ”projektioksi” – toisin sanoen näemme tähdissä sielullisen sisältömme. Alun perin ymmärsimme että sielulliset sisältömme todella tulivat tähdistä kun taas nyt oivallamme että ne ovat vain synkronistisessa suhteessa tähtiin. Myönnän että tällainen projektio on hyvin harvinaista ja valaisee ihmismielen rakennetta mielenkiintoisella tavalla.

Mitä kaipaan astrologisessa kirjallisuudessa on ennen kaikkea tilastollinen metodi, jonka avulla tietyt perustosiseikat voisivat tulla tieteellisesti perustelluiksi.

Toivon että kirjeeni vastasi kysymyksiinne.

Kunnioittavasti Teidän,

C.G.Jung.

Lähde: C.G.Jung: Briefe II 1946-1955. Walter Verlagen AG 1972.

Viitteet:

1. Modus operandi - toimintamalli

2. Ennaltasetettu harmonia - Leibnitzin filosofian keskeinen käsite, jonka mukaan maailmankaikkeus on jumalan asettamana ikuisessa harmoniassa. Siksi maailmamme on "paras kaikista maailmoista" (sic).

3. Esiteltyään synkronisiteetin käsitteen, Jung joutui vuosikausia muistuttamaan ettei kyse ole "synkronista".

4.Vaikutukset radioaaltoihin viittaavat R.H. Nelsonin 50-luvulla tehtyihin kokeisiin radioaaltojen lähetyksissä esiintyvistä häiriöistä ja niiden suhteesta planeettojen välisiin heliosentrisiin aspekteihin.

5. Saturnuksen ja Uranuksen häiriöissä tarkoittaa näiden planeettojen tekemiä kovia aspekteja transiitteina eli ylikulkuina.

6. Vanhemmalle sisarelleen eli astrologialle. Jung korosti psykologiansa suhdetta sitä edeltäviin ihmismielen saavutuksiin päinvastoin kuin nykyaika, joka lähinnä halveksii menneisyyttä ja jonka mielestä kaikki vakavasti otettava alkoi yhdessä tieteen nousun kanssa.

7. Astrological Magazine ilmestyi Intiassa V.B.Ramanin päätoimittaessa sitä vuodesta 1936 aina kuolemaansa asti v. 1998 - 62 vuotta! Se on vedalaisen astrologian vankka tukipilari ja ilmestyy edelleen kuukausittain - myös digitaalisena.

Raimo Nikula, 20.02.2020

 

Takaisin alkusivulle  Lisää juttuja